OpenGL OBJ模型加载.

baacloud免费翻墙vpn注册使用
复制代码
 1 type ArrayList<'T> = System.Collections.Generic.List<'T>
 2 
 3 type ObjMaterialItem() =
 4   member val Name = "" with get,set
 5   member val Ambient = [|0.f;0.f;0.f;0.f|] with get,set
 6   member val Diffuse = [|0.f;0.f;0.f;0.f|] with get,set
 7   member val Specular = [|0.f;0.f;0.f;0.f|] with get,set
 8   member val Shiness = 0.f with get,set
 9   member val DiffuseMap = "" with get,set
 10   member val SpecularMap = "" with get,set
 11   member val BumpMap = "" with get,set
 12   member val DiffuseID = 0 with get,set
 13   member val SpecularID = 0 with get,set
 14   member val BumpID = 0 with get,set
 15 
 16 type ObjMaterial() =
 17   member val Name = "" with get,set
 18   member val Items = new ArrayList<ObjMaterialItem>() with get,set
 19   member val currentItem = new ObjMaterialItem() with get,set
 20 
 21 type VertexAttribute() =
 22   let strToInt str =
 23     let (ok,f) = System.Int32.TryParse(str)
 24     if ok then f else -1
 25   member val Position= Vector3.Zero with get,set
 26   member val Texcoord=Vector2.Zero with get,set
 27   member val Normal= Vector3.Zero with get,set
 28   member val PositionIndex = -1 with get,set
 29   member val TexcoordIndex = -1 with get,set
 30   member val NormalIndex = -1 with get,set
 31   //各个值的索引信息
 32   member this.SetValue(line:string) =
 33     let ls = line.Split('/')
 34     match ls.Length with
 35     | 1 -> 
 36       this.PositionIndex <- strToInt ls.[0]
 37     | 2 -> 
 38       this.PositionIndex <- strToInt ls.[0]
 39       this.TexcoordIndex <- strToInt ls.[1]
 40     | 3 -> 
 41       this.PositionIndex <- strToInt ls.[0]
 42       this.NormalIndex <- strToInt ls.[2]
 43       if not (ls.[1] = "" || ls.[1] = null) then 
 44         this.TexcoordIndex <- strToInt ls.[1]
 45     | _ -> ()
 46   //组织格式用T2fV3f/N3fV3f/T2fN3fV3f/V3f成float32[]
 47   member this.PointArray 
 48     with get() =
 49       let mutable ps = Array.create 0 0.0f
 50       if this.TexcoordIndex > 0 then ps <- Array.append ps [|this.Texcoord.X;1.0f - this.Texcoord.Y|]
 51       if this.NormalIndex > 0 then ps <- Array.append ps [|this.Normal.X;this.Normal.Y;this.Normal.Z|]
 52       if this.PositionIndex > 0 then ps <- Array.append ps [|this.Position.X;this.Position.Y;this.Position.Z|]
 53       ps
 54 
 55 type ObjFace() =
 56   let mutable vectexs = [||] : VertexAttribute array 
 57   //每个面的顶点,一个是三角形,如果是矩形,为了兼容性,应该化为成二个三角形.
 58   member this.Vectexs 
 59     with get() =
 60       let mutable result = vectexs.[0..]
 61       if vectexs.Length = 4 then
 62         let newvxs = [|vectexs.[0];vectexs.[2]|]
 63         result <- Array.append result newvxs
 64       result
 65   //在读取文件时,得到当前面包含的顶点索引信息.(此时对应顶点只有索引,没有真实数据)
 66   member this.AddVectex (line:string) =
 67     let ls = line.TrimEnd(' ').Split(' ')
 68     let vs =
 69       ls |> Array.map(fun p -> 
 70         let va = new VertexAttribute()
 71         va.SetValue(p)
 72         va) 
 73     vectexs <- vs
 74   member this.VertexCount with get() = this.Vectexs.Length
 75 
 76 type ObjGroup() =
 77   //得到数组里所有面的对应所有顶点属性
 78   let mutable vectexs = new ArrayList<VertexAttribute>()
 79   let mutable points = Array2D.create 0 0 0.f
 80   let mutable vbo,ebo = 0,0
 81   member val Faces = new ArrayList<ObjFace>() with get,set
 82   member val Mtllib = "" with get,set
 83   member val Usemtl = "" with get,set
 84   member val Name = "" with get,set
 85   member val Material = new ObjMaterialItem() with get,set
 86   member val IsHaveMaterial = false with get,set
 87   member val Path = "" with get,set
 88   member this.VBO with get() = vbo
 89   member this.EBO with get() = ebo
 90   //读取文件,读取当前group里的面的信息,并且会在读面信息时读取到这个面所有顶点索引
 91   member this.AddFace (line:string) =
 92     let face = new ObjFace()
 93     face.AddVectex(line)
 94     this.Faces.Add(face)
 95     vectexs.AddRange(face.Vectexs)
 96   //组织一个规则二维数组,一维表示每面上的每个顶点,二维表示每个顶点是如何组织,包含法向量,纹理坐标不
 97   member this.DataArray 
 98     with get() = 
 99       if points.Length < 1 then
100         let length1 = vectexs.Count
101         if length1 > 0 then
102           let length2 = vectexs.[0].PointArray.Length
103           if length2 > 0 then
104             points <- Array2D.init length1 length2 (fun i j -> vectexs.[i].PointArray.[j])
105       points
106   member this.CreateVBO() = 
107     if this.ElementLength > 0 then
108       vbo <- GL.GenBuffers(1)
109       GL.BindBuffer(BufferTarget.ArrayBuffer,vbo)
110       GL.BufferData(BufferTarget.ArrayBuffer,IntPtr (4 *this.ElementLength*this.VectorLength ),this.DataArray,BufferUsageHint.StaticDraw)
111       let len = this.ElementLength - 1
112       let eboData = [|0..len|]
113       ebo <- GL.GenBuffers(1)
114       GL.BindBuffer(BufferTarget.ElementArrayBuffer,ebo)
115       GL.BufferData(BufferTarget.ElementArrayBuffer,IntPtr (4 * this.ElementLength),eboData,BufferUsageHint.StaticDraw)
116     if this.IsHaveMaterial then
117       let kdPath = Path.Combine(this.Path,this.Material.DiffuseMap)
118       if File.Exists kdPath then
119         this.Material.DiffuseID <- TexTure.Load(kdPath)
120   member this.DrawVBO() = 
121     if this.VBO >0 && this.EBO >0 then
122       GL.BindBuffer(BufferTarget.ArrayBuffer,this.VBO)
123       GL.BindBuffer(BufferTarget.ElementArrayBuffer,this.EBO)
124       if this.IsHaveMaterial then
125         GL.Enable(EnableCap.Texture2D)
126         GL.BindTexture(TextureTarget.Texture2D,this.Material.DiffuseID)
127       GL.InterleavedArrays(this.InterFormat,0,IntPtr.Zero)
128       GL.DrawElements(BeginMode.Triangles,this.ElementLength,DrawElementsType.UnsignedInt,IntPtr.Zero)
129       GL.Disable(EnableCap.Texture2D)
130   //多少个顶点
131   member this.ElementLength with get() = Array2D.length1 this.DataArray
132   //顶点组织形式长度T2fV3f/N3fV3f/T2fN3fV3f/V3f
133   member this.VectorLength with get() = Array2D.length2 this.DataArray
134   //顶点组织形式
135   member this.InterFormat 
136     with get()= 
137       let mutable result = InterleavedArrayFormat.T2fN3fV3f
138       if this.VectorLength = 3 then result <- InterleavedArrayFormat.V3f
139       if this.VectorLength = 5 then result <- InterleavedArrayFormat.T2fV3f
140       if this.VectorLength = 6 then result <- InterleavedArrayFormat.N3fV3f
141       result
142 
143 type ObjModel(fileName:string) =   
144   let mutable groupName = "default"
145   let mutable groups = [] : ObjGroup list
146   let addGroup group = groups <- (group :: groups)  
147   //得到每行数组去掉标识符后的数据如 v 1.0 2.0 3.0 -> 1.0 2.0 3.0   
148   let getLineValue (line:string) =
149     let fs = line.Split(' ')
150     let len = fs.Length - 1
151     if fs.Length > 1 then (fs.[1..len] |> Array.filter (fun p -> p <> null && p<> " " && p <> ""))
152     else [|line|]
153   //数组转化成float32
154   let strToFloat str =
155    let (ok,f) = System.Single.TryParse(str)
156    if ok then f else System.Single.NaN
157   let mutable group = ObjGroup()
158   let mutable mtllib = ""
159   member val Positions = new ArrayList<Vector3>() with get,set
160   member val Normals = new ArrayList<Vector3>() with get,set
161   member val Texcoords = new ArrayList<Vector2>() with get,set
162   member val Materials = new ArrayList<ObjMaterial>() with get,set
163   member this.Path 
164     with get() = System.IO.Path.GetDirectoryName(fileName)
165   member this.GetLineFloatArray (line:string) =
166     let fs = getLineValue(line)
167     fs |> Array.map (fun p -> strToFloat p) 
168   member this.GetLineValue (line:string,?sep) =
169     let dsep = defaultArg sep " "
170     let fs = getLineValue(line)
171     String.concat dsep fs     
172   member this.CurrentGroup 
173     with get() =
174       let bExist = groups |> List.exists(fun p -> p.Name = groupName)
175       if not bExist then 
176         let objGroup = new ObjGroup()
177         objGroup.Name <- groupName
178         objGroup.Mtllib <- mtllib
179         addGroup objGroup
180       group <- groups |> List.find(fun p -> p.Name = groupName)
181       group
182   member this.Groups
183     with get() =
184       groups
185   //主要有二步,首先读取文件信息,然后把顶点,法线,纹理坐标根据索引来赋值
186   member this.LoadObjModel(?bCreateVBO) =
187     let bCreate = defaultArg bCreateVBO false
188     let file = new StreamReader(fileName)
189     let mutable beforeFace = false
190     let (|StartsWith|) suffix (s:string) = s.TrimStart(' ','\t').StartsWith(suffix,StringComparison.OrdinalIgnoreCase)
191     //首先读取文件信息,此时顶点只有索引信息.
192     while not file.EndOfStream do
193       let str = file.ReadLine()
194       match str with
195       | StartsWith "mtllib " true ->
196         mtllib <- this.GetLineValue(str)
197         //#region 读纹理
198         let material = new ObjMaterial()
199         material.Name <- mtllib
200         let mtlFile = new StreamReader(Path.Combine(this.Path,mtllib))
201         while not mtlFile.EndOfStream do
202           let str = mtlFile.ReadLine()
203           match str with
204           | null -> ()
205           | StartsWith "newmtl " true ->
206             material.currentItem <- new ObjMaterialItem()
207             material.currentItem.Name <- this.GetLineValue(str)
208             material.Items.Add(material.currentItem)
209           | StartsWith "ka " true -> material.currentItem.Ambient <- this.GetLineFloatArray(str) 
210           | StartsWith "kd " true -> material.currentItem.Diffuse <- this.GetLineFloatArray(str)  
211           | StartsWith "ks " true -> material.currentItem.Specular <- this.GetLineFloatArray(str) 
212           | StartsWith "map_Kd " true -> material.currentItem.DiffuseMap <- this.GetLineValue(str)  
213           | StartsWith "map_Ks " true -> material.currentItem.SpecularMap <- this.GetLineValue(str)  
214           | StartsWith "map_bump " true -> material.currentItem.BumpMap <- this.GetLineValue(str) 
215           | StartsWith "Ns " true ->
216             let ns = this.GetLineFloatArray(str).[0] 
217             material.currentItem.Shiness <- ns * 0.128f                   
218           | _ -> ()
219         mtlFile.Close()
220         this.Materials.Add(material)
221         //#endregion
222       | null -> ()
223       | StartsWith "usemtl " true -> this.CurrentGroup.Usemtl <- this.GetLineValue(str)
224       | StartsWith "g " true ->
225         groupName <- this.GetLineValue(str)
226         beforeFace <- false
227       | StartsWith "vn " true ->
228         let fs = this.GetLineFloatArray(str)
229         this.Normals.Add(Vector3(fs.[0],fs.[1],fs.[2]))
230       | StartsWith "vt " true ->
231         let fs = this.GetLineFloatArray(str)
232         this.Texcoords.Add(Vector2(fs.[0],fs.[1]))
233       | StartsWith "v " true ->
234         let fs = this.GetLineFloatArray(str)
235         this.Positions.Add(Vector3(fs.[0],fs.[1],fs.[2]))
236       | StartsWith "f " true ->
237         if beforeFace then
238           group.AddFace(this.GetLineValue(str))
239         else 
240           this.CurrentGroup.AddFace(this.GetLineValue(str))
241         beforeFace <- true
242       | _ -> printfn "%s" ("---------"+str)   
243     file.Close()
244     //根据索引信息来给对应的顶点,法线,纹理坐标赋值
245     groups |>List.iter (fun p -> 
246       p.Faces.ForEach(fun face -> 
247         face.Vectexs |> Array.iter(fun vect ->
248           if vect.PositionIndex > 0 then vect.Position <-this.Positions.[vect.PositionIndex-1]
249           if vect.TexcoordIndex > 0 then vect.Texcoord <- this.Texcoords.[vect.TexcoordIndex-1]
250           if vect.NormalIndex > 0 then vect.Normal <- this.Normals.[vect.NormalIndex-1]           
251           )
252         )
253       let mater = this.Materials.Find(fun m -> m.Name = p.Mtllib)
254       if box(mater) <> null then
255         let mitem = mater.Items.Find(fun i -> i.Name = p.Usemtl)
256         if box(mitem) <> null then 
257           p.Material <- mitem
258           p.Path <- this.Path
259           p.IsHaveMaterial <- true
260       )
261     //释放空间
262     this.Positions.Clear()
263     this.Normals.Clear()
264     this.Texcoords.Clear()
265     if bCreate then this.CreateVbo()
266   //生成VBO信息
267   member this.CreateVbo() =
268     this.Groups |> List.iter (fun p -> p.CreateVBO())
269   member this.DrawVbo() =
270     this.Groups |> List.iter (fun p -> p.DrawVBO())
复制代码

其中ObjMode主要是加载文件,主要方法在LoadObjModel里,这个方法主要有二个主要作用.

一是在file与file.close这节,主要是读取OBJ文件里所有的信息,当读到mtllib时,会尝试打开关联的材质文件,然后读取材 质里的信息,根据每读一个newmtl,来添加一个ObjMaterialItem.然后就是读到g就会生成一个group,然后读到usemtl与 f(面)时,分别为前面生成的group,来分别对应group当前所用材质以及添加f(面)信息到group中,f(面)一般包含3个顶点(三角形)与 四个顶点(方形)的v/vt/vn(可能只包含v,也可能全包含)的顶点索引信息.而f中vn(法向量),v(顶点),vt(纹理向量)中索引指向全局的 对应值,就是说,当f中索引v可能已经到100了,而这时,我们读到的顶点数据可能只有10个.

Face中通过读到的如下结构,v,v/vt,v//vn,v/vt/vn这四种结构,然后通过AddVectex里分别解析成对应的 VertexAttribute结构.在VertexAttribute中,记住属性PointArray,这个把上面的v,v/vt,v//vn,v /vt/vn这四种结构按照顺序会组装成一个float[],里的数据分别对应Opengl中的InterleavedArrayFormat中的V3f,T2fV3f,N3fV3f,T2N3fV3f.与后面在Group里组装VBO要用到.(前面Opengl绘制我们的小屋(一)球体,立方体绘制有讲解)其类还有一个作用,如果检查到4个顶点,则分成六个顶点,索引如果为1,2,3,4,分成1,2,3,4,1,3,意思就是一个方形分成二个三角形,保持逆时针顺序不变,一是为了只生成一个VBO,二是为了兼容性.

二是把对应的VertexAttribute里的v/vt/vn的索引,变成ObjMode里所读到的对应v/vt/vn里的真实数据.为什么 分成二步做,上面其实有说,f中的v/vt/vn的索引值是全局的.这个索引可能大于你读到的相关索引数据.并且把对应group里用到的材质关联上去.

上面的完成后,下面的才能开始,VertexAttribute中的PointArray就能组装到对应值.Group里的DataArray 根据其中的Face中的VertexAttribute中的PointArray来组装数据生成VBO,PointArray的组装是一个规则二维数组 [x,y],x等于Group里的顶点个数,y就是V3f/T2fV3f/N3fV3f/T2fN3fV3f所对应的数据长度,分别是3,5,6,8.创 建VBO与显示VBO也是group来完成的,在OBJ里,就是根据每组数据来绘制显示的数据.

创建VBO与绘制的代码因为有了上面数据的组装,所以显示的很简单,其中还是注意 GL.InterleavedArrays(this.InterFormat,0,IntPtr.Zero)这句使用,这句能帮我们节省很多代码,会自 动根据InterleavedArrayFormat来给我们关闭打开相应状态,自动给对应顶点结构如 VectorPointer,TexcoordPointer,NormalPointer赋值.

在材质方面,我只对我们最平常的贴图map_Kd做了处理,还有对应的是法线纹理会在后面说明.

在网上下载了一些OBJ模型,然后用这个来加载,开始会发现纹理是上下反的,在网上查找了下,有种说法,纹理是用窗口坐标系,而Opengl是用的笛卡尔坐标系.对这种说法我表示怀疑,但是又不知从何解释,不过把纹理坐标经过y经过变换1-y后表示确实显示正常.

通过这次OBJ模型的加载,也解决了长久以来我心中的一个疑问,我以前老是在想,如果一个顶点,有几个纹理坐标或者几个法向量,那是如何用VBO的,原来就是通过最简单,最粗暴的方法复制几分数据来处理的.

代码全是通过F#写的,以前也没说F#的东东,因为我自己也是在摸索,通过这个模型加载,我发现有些东东可以说下.大家可以发现,在F# 里,ObjGroup里的顶点数组,法线数组,面数组相关数据量大的全是用的ArrayList<‘T>这个结构,这个我们可以看到定义 type ArrayList<‘T> = System.Collections.Generic.List<‘T>,就是C#的List<T>,大家可能会问这和F#中 的List,Array有什么不同?以及为什么不用这二个数据结构,下面是我的实践.

从这次来看,F#的array为了函数式不变性,在需要一点一点添加上万元素时,很坑爹.因为每次添加一个元素,就相当于重新生成一个数组.而 F#中的List也不同于C#中的List(本质是个数组),用下标找值是O(n).当时打开一个3M的文件,加载需要我20S,主要是因为 ReadObjFile里读ObjGroup里.我用表示多面元素用的F#中的array,导致每添加一个元素就需要重新生成.然后根据元素对应索引找到 对应的值,这个都需要十秒左右,主要是因为我在ReadObjFile后,读到的点,法线等数据全是用F#的List保存,而在后面根据下标来得到对应的 数据是,这就是个大杯具.

如果要求又能快速添加,又能快速根据下标找元素,应该还是用到C#中包装数组的List结构.上面提到的一些操作换成C#中的list,总共原来30S的时间到现在不到2S的时间,不能不说,坑爹啊.

不过我能肯定的是,在objgroup中的DataArray,这个是用的F#的Array2D,里面数据是超大量的.但是这个不会有前面说的问题,因为在组织这个Array2D时,我们已知其中这个二维数组的长度,和各个对应元素值.

下面给出效果图:

image

下面给出附件:源代码 可执行文件

和前面一样,其中EDSF上下左右移动,鼠标右键加移动鼠标控制方向,空格上升,空格在SHIFT下降。

赞(0) 打赏
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏